JURIDISCHE DISCLAIMERr

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door duikmee vzw, Molenstraat 65, 2840 Reet

De gebruiker erkent dat de teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, merken, logo’s, benamingen, handels en domeinnamen en andere bestanddelen op deze website beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan duikmee vzw of aan derden welke met toestemming (beeld)materiaal ter beschikking hebben gesteld aan Netpulse NV. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Duikmee vzw het op of via deze website aangeboden materiaal op te slaan (behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of onder welke vorm dan ook over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website

Onrechtmatig gebruik van de website

De gebruiker verbindt zich ondermeer toe:

 • de informatie op deze site niet op een onrechtmatige, onwettelijke wijze te gebruiken;
 • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of op enige andere wijze minder efficiënt gemaakt wordt;
 • de website niet te gebruiken voor het versturen of posten van virussen , illegaal of onrechtmatig materiaal of materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
 • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.

Informatie op de website

De informatie en software op deze website wordt met de nodige zorg opgesteld. Duikmee vzw staat niet in voor de eventuele onvolkomenheden van allerlei aard zoals de geschiktheid, de correctheid en de nauwkeurigheid. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Duikmee vzw is evenmin aansprakelijk voor schade op welke manier ook ontstaan door gebruik of interpretatie, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie aangeboden op deze website of voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen en wijst alle aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door deze virussen af. Duikmee vzw behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk ogenblik te wijzigen.

Indien er via deze website direct of indirect adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat Duikmee vzw hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegepast advies.

Link tussen websites

Deze website kan hyperlinks naar andere websites of webpagina’s van derde partijen bevatten of daarnaar verwijzen. Duikmee vzw heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Duikmee vzw houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of pagina’s.

Het is enkel toegelaten om hyperlinks naar de homepage van deze website te maken. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duikmee vzw. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden is eveneens verboden.

COOKIES

Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze website bezoekt. In dit beleid willen wij je informeren over welke cookies we gebruiken en waarom we dit doen. Dit cookiebeleid is van toepassing op alle websites en mobiele apps van Duikmee vzw, tenzij anders bepaald door de specifieke website of applicatie. Dit cookiebeleid kan op elk moment aangepast worden, bijvoorbeeld als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website.

Wij gebruiken enkel technische sessie cookies. Deze cookies worden na de sessie niet bewaard.

PRIVACY VERKLARING

Duikmee vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom trachten we hierbij heldere en transparante informatie te geven over welke gegevens we verzamelen, hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Duikmee vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regel-geving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (Verordening EU 2016/679). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende organisatorische en/of technische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Duikmee vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens : Duikmee vzw Molenstraat 65 2840 Reet eric@duikmee.be Aan wie is deze privacyverklaring gericht ? Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden en cursisten, instructeurs, vrijwilligers en verenigingswerkers, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers. Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ? Uw persoonsgegevens worden door Duikmee vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • leden-, cursisten en medewerkersadministratie (contractuele grond)
 • het bijhouden van trainingrecords van curisten (contractuele grond)
 • brevetatie van cursisten (contractuele grond)
 • de beoordeling of cursisten en leden medisch geschikt zijn om te duiken (gerechtvaardigd belang)
 • het opstellen van bijkluscontracten, aangifte van verenigingswerk en betalingsadministratie van verenigings- en vrijwilligerswerk (wettelijke verplichting)
 • afsluiten van verzekeringen ten voordele van leden, tijdelijke cursisten, lesgevers, vrijwilligers en verenigingswerkers (gerechtvaardigd belang)
 • het versturen van informatie over en uitnodigingen tot onze activiteiten (gerechtvaardigd belang)
 • opbouwen van deelnemerslijsten aan activiteiten georganiseerd door duikmee vzw en andere administratie nodig ihkv veiligheid van georganiseerde activiteiten (contractuele grond)
 • delen van foto’s en ander beeldmateriaal op de website en sociale media van de duikclub of andere digitale of papieren dragers ter promotie van de duikclub (gerechtvaardigd belang) en aanmoedigen van het clubgevoel (toestemming)
 • promotionele (e-)mails tot uitnodiging van (vervolg)duikopleidingen (toestemming)
 • occasionele e-mails (gerechtvaardig belang)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken :

 • persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, digitale foto
 • privé contactgegevens : telefoonnummer, GSM nummer, e-mail adres
 • persoonlijke kenmerken: geboorteplaats en -datum, geslacht, nationaliteit
 • medische fiche en medische geschiktheidsbeoordeling voor de duiksport
 • brevetatieniveau
 • rijksregisternummer
 • financiële bijzonderheden: betalingen, bankrekeningnummer
 • sportieve gegevens (o.a. trainingsrecords, aanwezigheden bij clubactiviteiten, cursushistoriek, …)
 • beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, enz…). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van bevriende duikverenigingen of duikinstanties waarvan wij duikopleidingen aanbieden (Padi, SSI). We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.   Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden, een duikopleiding te kunnen opstarten, te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging of als medewerker van duikmee op te treden met uitzondering van :

 • Beeldmateriaal waarop u duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (voor public relations & aanmoediging van het clubgevoel)
 • Contactgegevens (voor direct marketingdoeleinden)

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is het niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële (e-)mails. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de cloud
 • Het verzorgen van de internetomgeving
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur
 • Het verzorgen van de leden, cursisten en medewerkersadministratie
 • Het verzorgen van de brevetatie en bijhouden van trainingsrecords van cursisten
 • Het verzekeren van onze leden, cursisten, lesgevers, vrijwilligers en verenigingswerkers

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (via contract of aangepaste gebruiksvoorwaarden). Wij maken met deze partijen ook de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verstrekking aan derden – ontvangers Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

 • de duikorganisaties waarvan wij de duikopleidingen aanbieden (Padi, SSI). Specifiek voor SSI cursisten zal gevraagd worden een SSI specifieke privacy verklaring te ondertekenen met SSI specifieke privacy elementen (o.a. toestemming van de verwerking van uw gegevens in het online platform MySSI)
 • partners waarmee we in samenwerking cursussen, trainingen en andere clubactiviteiten organiseren. De uitwisseling is strikt beperkt tot de noodzakelijke gegevens voor de afgesproken activiteit.
 • overheidsdiensten (o.a. voor aangiften verenigingswerk)
 • verzekeringsmaatschappijen

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw gegevens vertrouwelijk te behandelen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is (bijv. juridische diensten en hulpdiensten ihkv een duikongeval) of wanneer je ons hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking ervan. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Je persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden je persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving. Minderjarigen Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming). Bewaartermijn Duikmee vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. Duikmee vzw verbindt er zich toe de gegevens niet langer te bewaren dan 10 jaar jaar na beëindiging van de zakelijke relatie as clubmedewerker, cursist of clublid of langer indien zij als bewijs dienen van niet-afgeronde juridische geschillen. Beveiliging van de gegevens Wij hebben passende organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen :

 • alle personen die namens Duikmee vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, al dan niet met tweestapsverificatie.
 • wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’
 • wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze de informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Uw rechten omtrent uw gegevens U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U heeft het recht op gegevensverwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht van verzet tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden en publieke publicatie van beeldmateriaal waarop u duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring, kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming : Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel agd-gda@privacycommission.be Wijzigingen aan onze privacyverklaring Duikmee vzw kan van tijd tot tijd zijn privacyverklaring aanpassen. Van deze wijzigingen zullen we steeds een aankondiging doen.

Huishoudelijk reglement

De link naar het Huishoudelijk reglement.